Logo školy

Jednací řád Žákovského parlamentu

I. Úvodní ustanovení 

 • Jednací řád ŽP upravuje přípravu a způsob jednání a rozhodování ŽP a zabezpečování jejího rozhodnutí. 

II. Příprava jednání ŽP

 • ŽP se schází dvakrát za měsíc. 
 • ŽP svolává předseda ŽP prostřednictvím tajemníka. 
 • Mimořádné zasedání ŽP může být svoláno k projednání závažných nebo mimořádných úkolů, které nesnesou odklad. 
 • Zasedání ŽP jsou veřejná. 
 • Zasedání ŽP řídí předseda nebo místopředseda za pomoci tajemníka (dále jen předsedající). 
 • Materiály do ŽP může prostřednictvím poslanců-zástupců tříd předkládat kterýkoliv žák ZŠ Dušejov. 

III. Jednání a rozhodování ŽP 

 • Na zasedání ŽP se pořizuje prezenční listina. 
 • Předsedající ŽP po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je ŽP schopen se usnášet. ŽP je schopen se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů ŽP. 
 • Předsedající předloží návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů připomínek členů ŽP upraven. Další program probíhá na základě schváleného programu. Ten lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů ŽP. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen ŽP předsedajícímu parlamentu. 
 • Materiály do ŽP předkládá tajemník, který přednese úvodní slovo. Je povinen odpovědět na dotazy a připomínky členů ŽP, vznesené v diskuzi. K objasnění některých problémů může tajemník po konzultaci s předsedou přizvat do jednání ŽP odborníky. 
 • návrhu stanoviska ŽP k jednotlivým bodům programu nechá předsedající hlasovat. Návrh, pro nějž hlasuje nadpoloviční většina všech členů ŽP je schválen. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ŽP. 
 • Může být hlasováno o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů. 
 • Hlasují pouze členové ŽP za přítomnosti tajemníka. 
 • Zápis ze zasedání ŽP podepisuje předsedající ŽP nebo jím pověřený člen ŽP. Zápis musí být vystaven na místě přístupném všem žákům školy po celou dobu, než se bude konat nové zasedání ŽP. Zápis zůstává v jednom vyhotovení pro archivaci materiálů u tajemníka. 
 • Zápis ze zasedání ŽP vyhotovuje tajemník za spolupráce předsedy ŽP nebo jím pověřeným členem ŽP. 

IV. Závěrečná ustanovení 

 • Jednací řád byl projednán a schválen ŽP dne 6. 11. 2008.

Přidáno 29. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kalendář
loader Načítám...
Co dnes vaříme
Co dnes vaříme
loader Načítám...